บริหารจัดการอาคาร: การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงสูง บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง เช่น ซ่อมบำรุง แก้ไข เปลี่ยน Drop Out Fuse หรือการซ่อมบำรุง Air Load Break Switch ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้โรงงานของท่านมั่นใจว่าจะไม่เกิดการหยุดชะงักในระบบไฟฟ้าแรงสูงด้านขาเข้าของโรงงาน

ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า

บริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ตั้งแต่ขนาดเล็ก 100 KVA จนถึง 3000 KVA นอกจากนี้เรายังให้บริการเป็นสัญญาบำรุงรักษารายปี รวมถึงการทดสอบค่าความเป็นฉนวนของขดลวดหม้อแปลงด้านแรงสูงและแรงต่ำรวมทั้งการทดสอบค่าความเป็นฉนวนน้ำมันและกรองน้ำมันสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าอีกด้วย

ตู้สวิทซ์เกียร์แรงต่ำ ตู้ MDB

บริการบำรุงรักษาตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วย Air Circuit Breake และ Molded Case Circuit Breaker โดยการทำความสะอาด การขันน็อตทุกตัวเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนที่บริเวณจุดต่อ รวมทั้งทดสอบอุปกรณ์ทุกตัวให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน และทำงานได้ตามฟังก์ชั่นที่กำหนด

ตู้ Capacitor Bank

บริการบำรุงรักษาตู้ Capacitor Bank เนื่องจากบ่อยครั้งที่เราพบว่าเกิดการระเบิดที่ตัว Capacitor หรือ HRC Fuse ภายในตู้ Capacitor Bank ซึ่งทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ตัวนี้อย่างมาก ทางเราสามารถตรวจสอบและทดสอบก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การระเบิดของ Capacitor เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากไฟฟ้าดับในกรณีที่อุปกรณ์ตัวนี้เกิดการระเบิดขึ้น

ตู้ DB, ตู้ PB

บริการบำรุงรักษาตู้ DB และตู้ PB ตู้ย่อยสำหรับควบคุมเครื่องจักร หรือแม้แต่ระบบแสงสว่าง เต้ารับไฟฟ้าก็มีความสำคัญอย่างมากในระบบไฟฟ้าของโรงงาน จึงควรที่จะมีการบำรุงรักษาอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมั่นใจว่า จะไม่เกิดกระแสไฟฟ้าดับตลอดเวลาที่โรงงานของท่านได้ทำการผลิตอยู่

ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของสายไฟฟ้าแรงสูงหรือลูกถ้วยไฟฟ้า

บริการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของสายไฟฟ้าแรงสูงหรือลูกถ้วยไฟฟ้าด้วยเครื่องมือชุด Ultrasonic อันเนื่องมาจากสภาพสายไฟฟ้าแรงสูงหรือลูกถ้วย หรืออุปกรณ์ด้านแรงสูงได้ใช้งานมาอย่างยาวนานและเกิดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาจากแสงแดดหรืออากาศที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล การตรวจวัดด้วยเครื่องมือชนิดนี้จึงเป็นการตรวจวัดในเชิงการพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าอุปกรณ์ใดจะเสียหาย ซึ่งจะทำให้เราได้วางแผนบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านั้นก่อนจะเกิดการ Break down ขึ้น ซึ่งเป็นการ เพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าของโรงงานของท่าน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน Thermo Scan ซึ่งจะทำให้ท่านเห็นถึงจุดร้อนภายในระบบไฟฟ้าของท่าน ตั้งแต่ Drop Out Fuse แรงสูง, หม้อแปลงไฟฟ้า , อุปกรณ์ภายในตู้ MDB หรือตู้ DB ย่อย ต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุด Fluke Ti32 ซึ่งให้ความละเอียดของ Detector ที่ใช้การตรวจจับความร้อนดีกว่ากล้องทั่วๆ ไป ถึง 4 เท่า นอกจากนี้บุคคลากรของเรายังได้ผ่านการอบรมการใช้งาานกล้องถ่ายภาพความร้อนอย่างถูกวิธี ซึ่งจะทำให้ท่านตรวจพบจุดร้อนและทำการบำรุงรักษาได้ก่อนที่อุปกรณ์ตัวนั้นจะเกิดความเสียหาย